Venerable Yi Kong Shih / Executive Officer

Venerable Yi-Kong Shih

Secretary