Venerable Hsin Bao (aka Venerable Hui Chi) / Treasurer

Venerable Hsin Bau (aka Ven. Hui Chi) Abbot of Fo Guang Shan

Chariman