Thông Báo
PHÁP THOẠI TIẾNG VIỆT
CỦA THIỀN SƯ
BHANTE KHIPPAPANNO

(Vietnamese Dhamma Talk by Bhante Khippapanno)

Do Giáo Sư William Chu tổ chức

Ngày: Thứ Bảy, ngày 08 tháng 1, 2011
Thời gian: 5pm-7pm
Nơi: Phòng Triển Lãm của University of the West
(Lầu ED, tầng 2, tại phòng WASC)

1409 N. Walnut Grove Ave., Rosemead, CA 91770
Tel:(626) 571-8811

Thiền Sư Bhante Khippapanno xuất gia vào năm 1949 và đã nhiều năm thực hành thiền Minh Sát Tuệ tại Ấn Độ và Miến Điện với các Thiền Sư Dipa Ma, Mahasi Sayadaw, và Shwe Oo Min Sayadaw. Ngài đã tạo lập cơ sở Jetavana Vihara, tại Washington, DC vào năm 1982, và Sakyamuni Meditation Center tại California vào năm 1988. Ngài cũng từng giúp tạo lập Thiền Viện Phước Sơn tại Việt Nam vào năm 1994. 

Mọi chi tiết xin liên lạc Giáo Sư William Chu tại địa chỉ email: mooninhands@gmail.com.